1. Az adatkezelés célja

 

1.1 A B Consulting Kft. mint adatfeldolgozó

B Consulting Service Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: B Consulting Kft.) az általa nyújtott biztonságtechnikai, vagyonvédelmi szolgáltatások során Ügyfelei (mint adatkezelők, a továbbiakban: Adatkezelő) megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés célját ebben az esetben az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelés célja jellemzően a biztonságtechnikai, vagyonvédelmi rendszerek telepítése, karbantartása és javítása. Az Adatkezelő és a B Consulting Kft. között írásban létrejött szerződés határozza meg az Adatkezelő és a B Consulting Kft. közötti jogviszony részletes tartalmát.

A B Consulting Kft. a pályázatokon való részvétel érdekében a pályázati kiírásnak megfelelő terjedelemben adatfeldolgozói tevékenységet végezhet. A pályázati kiírásban a B Consulting Kft. munkavállalóinak egyes személyes adatait igényelheti a pályázat kiírója. Ebben az esetben az adatkezelő a pályázat kiírója, az adatkezelés a pályázat kiírója által meghatározott adatkezelési szabályzat alapján történik, amelynek tartalmáról a B Consulting Kft. az érintettet tájékoztatja.

Amennyiben a B Consulting Kft. adatfeldolgozóként kezel személyes adatokat, úgy

 • tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el,
 • tevékenysége során biztosítja azt, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,
 • tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében,
 • az Adatkezelő választása szerint az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését követően – ha törvény másként nem rendelkezik – vagy haladéktalanul törli a tevékenysége során megismert személyes adatokat, vagy továbbítja azokat az Adatkezelőnek és azt követően törli a meglévő másolatokat,
 • az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.

1.2 A B Consulting Kft. mint adatkezelő

A B Consulting Kft. adatkezelőként jár el

 • a munkavállalói személyes adatainak kezelése során
 • Ügyfelei kapcsolattartóinak személyes adatkezelése során
 • székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén telepített biztonsági rendszereinek működtetése során.
 • az alvállalkozó természetes személy és a kontaktszemélyek adatainak kezelése során
 • a B Consulting Kft. weblapján a „Kapcsolat” menü használatával megküldött üzenetek esetén.
 • a B Consulting Kft. weblapján „Ajánlatkérés” menü használatával megküldött üzenetek esetén
 • A B Consulting Kft. e-mail címére megküldött üzenetek esetén.

Az adatkezelés célja az a) pontban foglalt adatkezelés esetén a munkaszerződés teljesítése, illetve az adó és társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése; a b) pontban foglalt adatkezelés esetén a B Consulting Kft. által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése, teljesítése, és érvényesítése, az Ügyféllel való kapcsolattartás, illetve az adózási jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése; a c) pontban foglalt adatkezelés esetén a B Consulting Kft. jogos érdekének védelme; a d) pontban foglalt adatkezelés esetén a szerződés megkötése, teljesítése és érvényesítése, valamint az alvállalkozóval való kapcsolattartás; az e) f) és g)pontban foglalt adatkezelés esetén az érintettel való kapcsolattartás.

 

2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

 

2.1 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy az 1.2 a) pontban meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a munkaszerződés teljesítésén és a B Consulting Kft. jogi kötelezettségeinek teljesítésén alapul. A B Consulting Kft. jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó társadalombiztosítási és adójogi jogszabályokban meghatározott időpontig kezeli (ide értve a 3.1 a-g pontban meghatározott adatokat). Azon személyes adatokat, amelyek a B Consulting Kft. jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez nem szükségesek (ideértve a 3.1 h-i. pontban meghatározott adatokat) a B Consulting Kft. a munkaviszony időtartama alatt kezeli.

2.2 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy az 1.2 b) pontban meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez, vagy érvényesítéséhez fűződő jogi érdek. Ezen esetben az adatkezelés időtartama a B Consulting Kft. és Ügyfele között létrejött szerződés hatályához igazodik.

2.3 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy az 1.2 c) pontban meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a B Consulting Kft. vagyonvédelméhez fűződő jogos érdeke. Az adatkezelés időtartama 30 nap.

2.4 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy az 1.2 d) pontjában meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés időtartama az alvállalkozói szerződés hatályához igazodik.

2.5 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy az 1.2 e), f) és g) pontjában meghatározott adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés időtartama a B Consulting Kft. válaszától számított egy év, abban az esetben, ha a felek között nem jön létre üzleti kapcsolat. Ha létrejön az üzleti kapcsolat, úgy az adatkezelésre az 1.2 b) pontja irányadó.

 

3. A kezelt személyes adatok

 

3.1 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 a) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a munkavállaló neve, születési neve
 • a munkavállaló születési helye, éve
 • a munkavállaló TAJ száma
 • a munkavállaló adóazonosító jele
 • a munkavállaló lakcíme
 • a munkavállaló tartózkodási helye
 • a munkavállaló anyja neve
 • a munkavállaló telefonszáma
 • a munkavállaló e-mail címe
 • a munkavállaló iskolai végzettsége
 • a munkavállaló végzettségét és alkalmasságát igazoló okiratok (például végzettséget igazoló oklevél).

A B Consulting Kft. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-a alapján a munkavállalótól kérheti az erkölcsi bizonyítványának bemutatását. A B Consulting Kft. az erkölcsi bizonyítványt a munkavállalótól nem veszi át, azt nem őrzi meg, arról másolatot nem készít.

3.2 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 b) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a Kapcsolattartó neve
 • a Kapcsolattartó telefonszáma
 • a Kapcsolattartó e-mail címe

3.3 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 c) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • az érintettről készült videó vagy fényképfelvétel

3.4 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 d) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • az alvállalkozó neve
 • az alvállalkozó adószáma
 • az alvállalkozó telephelye
 • az alvállalkozó telefonszáma
 • az alvállalkozó e-mail címe

3.5 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 e) vagy g) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • az érdeklődő neve
 • az érdeklődő e-mail címe
 • az érdeklődő mobilszáma

3.6 Amennyiben az adatkezelés az 1.2 f) ponton alapul, úgy a B Consulting Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • az ajánlatkérő neve
 • az ajánlatkérő e-mail címe
 • az ajánlatkérő mobilszáma

 

4. Az adatok törlése

 

4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a B Consulting Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a B Consulting Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

4.2 A fenti szabályok nem érintik a jogszabályban (például társadalombiztosítási vagy adóügyi jogszabályokban) meghatározott megőrzési (iratőrzési) kötelezettségek teljesítését.

 

5. Az érintett tájékoztatása

 

5.1 Az érintett bármikor megismerheti, hogy a B Consulting Kft. mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Az érintett kérelmére a B Consulting Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.2 A B Consulting Kft. az érintettet erre irányuló kérelmétől számított legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban tájékoztatja. A tájékoztatás ingyenes.

5.3 A tájékoztatás különösen az alábbiakra terjed ki:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

 

6. Adattovábbítás

 

6.1 Ha a B Consulting Kft. adatfeldolgozóként, vagy az 1.2 b) pontja alapján adatkezelőként jár el, úgy az általa nyújtott biztonságtechnikai, vagyonvédelmi szolgáltatások teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe, amely alvállalkozó az alvállalkozási szerződés teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig megismerheti a személyes adatokat. Az alvállalkozók adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A B Consulting Kft. a pályázatokon való részvétel érdekében a pályázati kiírásnak megfelelő terjedelemben adattovábbítási tevékenységet végezhet munkavállalói személyes adatai tekintetében. Ebben az esetben az adatkezelő a pályázat kiírója, az adatkezelés a pályázat kiírója által meghatározott adatkezelési szabályzat alapján történik, amelynek tartalmáról a B Consulting Kft. az érintettet tájékoztatja.

6.2 Az adattovábbítást megelőzően a B Consulting Kft. megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Ha a vizsgálat eredményeként a B Consulting Kft. azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azokat kizárólag abban az esetben továbbíthatja, ha

 • az az adattovábbítás céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és
 • az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával, teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésére álló információkról.

6.3 A B Consulting Kft. harmadik országba nem továbbít személyes adatot.

 

7. Az adatok helyesbítése, korlátozása, az adathordozás

 

7.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a B Consulting Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

7.2 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

8. Adatvédelmi incidens

 

8.1 Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az 8.2 szerinti adatokat, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozói tevékenységével összefüggésben merült fel arról – az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően – haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt.

8.2 A B Consulting Kft. adatvédelmi incidens esetén rögzíti az alábbi adatokat:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.

 

9. Az érintett jogainak érvényesítése

 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett

 • a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
 • Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

10. Adatkezelési nyilvántartás

 

10.1 A B Consulting Kft. az általa az egyes adatkezelők (Ügyfelei) megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről elektronikus formában nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban a B Consulting Kft. rögzíti:

 • az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint amennyiben az adatvédelmi jogszabályok alapján annak kijelölése szükséges, az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 • az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 • az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 • a műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

10.2 Amennyiben a B Consulting Kft. adatkezelőként jár el, úgy a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Az adatkezelői nyilvántartásban a B Consulting Kft. rögzíti

 • az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is,
 • az adatkezelés célját vagy céljait,
 • személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 • az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 • az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 • ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 • a műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 • az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 • az érintett hozzáférési jogának érvényesítését, a korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

10.3 A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából a B Consulting Kft. automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: elektronikus napló) rögzíti

 • az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 • az adatkezelési művelet célját és indokát,
 • az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 • az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 • a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

 

11. Általános adatbiztonsági intézkedések

 

11.1 A B Consulting Kft. adatkezelői és adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja az

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,
 • azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
 • azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
 • azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

11.2 Az adatkezelői és adatfeldolgozási tevékenység végzése során a személyes adatokhoz kizárólag a projekt-felelős, vagy írásbeli ügyvezetői engedéllyel a B Consulting Kft. más munkavállalói, illetve a B Consulting Kft. alvállalkozói férhetnek hozzá. Amennyiben a B Consulting Kft. tevékenysége során alvállalkozót, vagy ügyvezetői engedéllyel a projekt-felelősön kívül más munkavállalót is igénybe vesz, úgy az alvállalkozó és a munkavállaló titoktartási nyilatkozatot tesz.

 

12. Adattárolás

 

A B Consulting Kft. a személyes adatokat szerverein tárolja.

Szerezla Lajos
ügyvezető
B Consulting Kft.